Treatment Center - יוניטים

Teneo

ה-Teneo מאפשר זרימת עבודה מיטבית כשמשתמשים בו באופן אופטימלי. ל-Teneo מערכת המגיבה אוטומטית ובאופן פרטני לכל הצרכים שלך. ליוניט רגלית אשר מאפשרת לשלוט בו ללא שימוש בידיים. הרגלית הינה בטכנולוגיית Wireless כך שהיא מתקשרת עם היוניט ללא כבל ומאפשרת להפעיל את כל הפונקציות ההכרחיות במהלך הטיפול.